Land van Cuijk

Verslag Raadskaravaan

Donderdag 28 januari 2016

Verslag 

R A A D S K A R A V A A N        Wijkraden gemeente Boxmeer 28 januari 2016

Aanwezigen:

Namens de Wijkraad Boxmeer Centrum: dhr. H. de Hoog (voorzitter), dhr. H. Flaton (lid)

Namens de Wijkraad Boxmeer Noord: mw. H. van Neerven-van Campenhout (voorzitter), mw. R. Giezen (secretaris) en dhr. G. Reinders, lid

Namens de Wijkraad Boxmeer Zuid: dhr. E. van Gog (secretaris), dhr. M. Fressmann (lid) en dhr. H. van Braak (lid)

Wijkraad Boxmeer Oost: dhr. G. van Oosteroom (voorzitter) en dhr. W. Melssen, secretaris Wijkraad Boxmeer West: mw. P. ten Brinke (interim voorzitter), dhr. H. Rost (lid) en mw. N. Peeters (lid)

Namens de gemeenteraad: mw. J. Logtens-Hermens (VVD, voorzitter), dhr. T. Stiphout (CDA), mw. B. de Bruin-van Vught (CDA), mw. A. Welles-Verhoeven (CDA), mw. M. van Wijnen-Heijs (SP), dhr. J. van Densen (SP), mw. M. van Ammers-van Duijnhoven (LOF), dhr. W. van Haren (LOF), mw. A. van Esch-Roenhorst (PK), dhr. H. Welbers (PK).

Burgemeester K. van Soest

Namens de griffie: T. Rost van Tonningen (raadsadviseur, verslag)

1. Opening 
   Welkom door de voorzitter.

2. Bespreking van de volgende onderwerpen/vragen

     Wat verwacht de raad van de wijkraden en vice versa?
De wijkraden worstelen met de vraag of ze een luxe buurtvereniging zijn of dat ze politiek moeten bedrijven, dan wel iets daar tussenin. Vanuit de wijkraden wordt gewezen op het Convenant wijk- en dorpsraden uit 2010, maar is dit nog wel actueel? Is er in de toekomst niet een andere rol weggelegd voor de wijkraden? 
Een raadslid merkt op dat de wijk- en dorpsraden “onze ogen en oren zijn”. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Een groot verschil tussen de raad en de wijkraden is dat de raadsleden gekozen zijn en de wijkraden door vrijwilligers worden gevormd.

Een raadslid wijst op twee belangrijke momenten voor de wijkraden:

- het bestuur benadert de wijkraden in een vroege fase, waarna een voorstel volgt;

- vervolgens kunnen de wijkraden reageren in de commissie of raad.

Het gaat de wijkraden om de ontwikkeling in de buurt en van de wijk. Als de wijkraden meer georganiseerd te werk gaan, moeten zij ervoor waken dat zij geen politiek gaan bedrijven. Hoe willen wij (de wijkraden) acteren?

Nagenoeg allen zijn het erover eens dat het contact en de communicatie tussen de raad en de wijkraden in de afgelopen jaren beter had gekund.

De wijkraad Boxmeer Noord zegt het traject van het plaatsen van bankjes en overlast van hondenpoep voorbij te zijn. De wijkraden ontvangen met enige regelmaat informatie van de gemeente over onder andere de Participatiewet en de Wmo. De wijkraden zien voor hen overkoepelende activiteiten uit de gemeente komen, onderwerpen zoals ook CPOprojecten, die over de wijkraden heengaan. Hier ontstaat regelmatig een dilemma. Om die reden kennen de wijkraden sinds enige tijd een gezamenlijk overleg om zodoende één gezicht te kunnen vormen en te bepalen over deze activiteiten deel uit maken van onze werkzaamheden. Ook de raadsleden zien het belang daarvan in. In het verleden hebben een aantal dorpsraden al vergelijkbare ervaringen uitgewisseld. Daarnaast willen de wijkraden dicht bij de bewoners blijven en ieder hun eigen gezicht behouden.

     Evaluatie structuur van de wijkraden
Er blijven zaken die per wijk dienen te worden geïnitieerd en daarnaast zaken die alle wijkraden treffen. Allen zijn het erover eens dat het wenselijk is dat zaken die de wijkraden overstijgen gezamenlijk worden opgepakt. Als voorbeeld wordt de dekking voor AED genoemd. Dit is door de wijkraden tijdens de collegetoer aangekaart, maar tot op heden nog niet gerealiseerd. Er is alleen een Nee gegeven. Wat is een stap die dan volgt? Vanuit de raad wordt opgemerkt dat het probleem hem erin zit dat niet duidelijk is tot waar de taak van de wijkraden gaat. Waar houdt de rol van de wijkraad op? En wanneer moeten zij tot (on)gevraagd advies komen? Door de wijkraden wordt dit beaamd. Er leven genoeg ideeën bij de wijkraden, maar tot hoever moet of kun je gaan? Allen zien de worsteling, die moeilijk te vatten, noch te concretiseren is. Vanuit de raad wordt wederom gewezen op het verschil tussen de gekozen raad en de wijkraad waarin vrijwilligers zitting hebben. Hier ligt ook een moeilijkheid ten aanzien van de legitimiteit: vindt de vertegenwoordiging dat of de hele wijk?
De wijkraad Boxmeer West heeft door middel van een werkbezoek ervaringen uitgewisseld met de wijkraad Hegelsom (gemeente Horst aan de Maas) en daarvan veel geleerd, in het bijzonder over open brainstormsessies, het open met elkaar spreken.

De burgemeester merkt op dat er destijds heel goede afspraken in het convenant zijn neegelegd. Echter, de communicatielijnen zijn in de loop van de tijd veranderd. Met de wijkraden is afgesproken om in een conferentie het convenant tegen het licht te houden. Hij merkt op dat in de eerste plaats de raad dient te worden geïnformeerd en besluiten moet nemen met inachtneming van de adviezen van bijvoorbeeld de wijk- en dorpsraden. Een discussie over meer algemene en strategische ontwikkelingen vindt de burgemeester een goede zaak. Hij noemt als voorbeeld krimp, waar zeker mensen uit het veld bij betrokken zullen worden, dus ook wijk- en dorpsraden. Hij wil vooral met elkaar de diepte ingaan. Vanuit de raad wordt opgemerkt dat de wijk- en dorpsraden meer input moeten krijgen. Wellicht is het een idee om de raad in de gelegenheid te stellen bij de conferentie met de wijkraden te laten aansluiten.

    Informatievoorziening 
Vanuit de wijkraden wordt opgemerkt dat het niet alleen belangrijk is dat zij tijdig worden geïnformeerd, maar ook dát zij worden geïnformeerd. Natuurlijk is dit nadat de raad is geïnformeerd. Waar het de uitvoering betreft, bijvoorbeeld groenonderhoud, is het van belang dat de wijkraad goed geïnformeerd wordt. Betreffende het verstrekken van informatie is een meer proactief karakter belangrijk; de wijkraden moeten in een eerdere fase worden geconsulteerd. Als voorbeeld worden de leegstaande schoolgebouwen in Boxmeer Noord genoemd.

De wijkraden vinden een goede lijn met het direct bestuur van belang, die is er ook. Het is aardig om over strategische zaken te spreken, maar bij de wijkraden spelen ook nog andere zaken.

Met betrekking tot de vraagstellingen vanuit de wijkraden, wordt de monitoring daarvan gemist. Een raadslid merkt op dat dit probleem bij alle wijk- en dorpsraden speelt. Of dit de verantwoordelijkheid is van de gemeente en/of de wijkraad, daarover zijn de meningen verdeeld. De voorzitter oppert het idee om hiervoor een soort van Langetermijnagenda op te stellen, zoals door de griffie voor de raad wordt bijgehouden. De burgemeester vindt dat degene die iets vraagt moet weten wat er met zijn vraag gebeurt. Zorg altijd dat de cirkel rond is. Omdat dit niet altijd het geval is, is monitoren van belang. Dus altijd acties noteren en deze blijven volgen tot dat de cirkel rond is. Vanuit de wijkraden wordt opgemerkt dat bij het uitzetten van een vraag aan de vijf wijkraden er vijf antwoorden volgen. Het is van belang hoe dit goed georganiseerd kan worden bij het opzetten van een eventuele nieuwe structuur. Wanneer vanuit de wijkraden een schriftelijke vraag wordt gesteld krijgt men keurig een ontvangstbevestiging, met opgaaf van de behandelend afdeling, enz. maar de werking van het ambtelijk apparaat is veel te traag. Vanuit de raad wordt opgemerkt dat hier een betere structuur voor moet worden opgezet. Daarbij zou ook een termijn voor vraag-antwoord kunnen worden gegeven. Dit zou in het convenant kunnen worden vastgelegd. De nieuwe structuur zou in overleg met de WDR-coördinator bedacht kunnen worden.

    Actuele zaken 
Wanneer over actuele zaken wordt gesproken gaat het al snel over concrete voorbeelden, zoals de dekking voor AED’s en ’t Schaartven. Om die reden kan beter over het proces gesproken worden: hoe dan handelen? Wat te doen? 
Vanuit de raad wordt opgemerkt dat bij een nee een alternatief hoort te worden geboden. ’t Moet een meedenkend college zijn, althans zo zou het moeten zijn. In de nieuwe structuur die met de wijk- en dorpsraden is afgesproken (onder de naam Raadscarrousel) zijn de lijnen korter en kan dit soort problematiek worden voorkomen. Vanuit de wijkraden wordt opgemerkt dat er ook wijkgerelateerde problematiek is, problemen die niet heel Boxmeer raken. Een raadslid merkt op dat het niet uitmaakt waar het signaal wordt opgepikt en dat het idee is om dichter bij de wijk- en dorpsraden te komen en zodoende informatie op te halen.

Sinds enige tijd zoeken de wijkraden elkaar op om ervaringen met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. Er is ook overleg geweest met dorpsraden, maar iedereen is toch bezig met z’n eigen stukje dat vaak dorp- of wijkgerelateerd is. Dit wordt door de raad begrepen, maar in groter verband zouden de wijk- en dorpsraadoverstijgende zaken besproken kunnen worden. Volgens de wijkraden gebeurt dit al.

Vanuit de Wijkraad Boxmeer West wordt de vraag gesteld wat er gebeurt met leegstaande gebouwen. De WDR-coördinator is daarmee niet bekend. Vanuit de raad wordt opgemerkt dat als het aan de orde is, het van belang is dat de wijk- en dorpsraden daarbij worden betrokken. De burgemeester merkt op dat de verantwoordelijkheid hiervan voor een belangrijk deel bij de schoolbesturen ligt. In de gemeente betreft het naast scholen diverse panden, zoals kantoren, winkels en kerken. De gemeente is hiervoor niet direct verantwoordelijk. Hij weet in ieder geval dat er nog geen oplossing voor is.  
Vanuit de raad wordt de vraag gesteld waar de wijkraden moeten aankloppen. Hoe kunnen de wijkraden daarover in gesprek komen? Burgemeester Van Soest antwoordt dat het college via de WDR-coördinator partner van de wijkraden is. Een afspraak met de wethouder is snel gemaakt.

Vanuit het presidium zijn geen onderwerpen geagendeerd c.q. vragen gesteld ter bespreking tijdens deze bijeenkomst. In het presidium is voornamelijk gesproken over de nieuwe opzet volgens de raadscarrousel als opvolger van de raadskaravaan.

3. Samenvatting en het maken van afspraken

De voorzitter noemt:

- allen zijn het erover eens dat er een meer proactieve houding van beide kanten mag zijn; 
- in een platform van de gezamenlijke wijkraden zal het convenant tegen het licht worden gehouden; 
- in een conferentie zal door het college met de wijkraden worden gebrainstormd over de invulling van het huidige Convenant met een thematische insteek, zoals bijvoorbeeld krimp; 
- een betere monitoring van vragen is wenselijk; actie hierop dient van het college/de WDR-coördinator uit te gaan; 
- met invoering van de raadscarrousel zullen voortaan één of meer raadsleden aanschuiven bij de openbare vergaderingen van de wijk- en dorpsraden.

4. Afsluiting

Dit was de voorlaatste bijeenkomst in het kader van de raadskaravaan. Het laatste bezoek vindt plaats op 10 maart a.s. aan de dorpsraad Groeningen.

De voorzitter dank alle aanwezigen en sluit om 21.00 uur de vergadering.